Polityka Prywatności

Polityka prywatności

strony www.odszkodujemy.waw.pl

Administratorem strony internetowej prowadzonej pod adresem: www.odszkodujemy.waw.pl jest Kancelaria Radcy Prawnego Marzena Małgorzata Plucińska z siedzibą w Jeleniej Górze 58-500, przy ul. Grodzkiej 3/2 zwaną w dalszej części polityki prywatności Kancelarią

Wszystkie dane przekazane przez użytkowników oraz dane gromadzone automatycznie są wykorzystywane jedynie do celów wskazanych w niniejszej polityce prywatności.

Kancelaria dokłada wszelkich starań by chronić dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem i szanować prywatność każdej osoby, której dane osobowe przetwarza.

Dane przekazane przez użytkowników oraz dane z publicznych źródeł

Kancelaria zbiera informacje o użytkownikach za pośrednictwem zamieszczonych na stronie internetowej formularzy, w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania użytkowników i przedstawienia za zgodą użytkowników informacji handlowych, a w przypadku złożenia przez użytkowników oferty zatrudnienia bądź współpracy, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Użytkownik może przekazać Kancelarii za pomocą formularzy znajdujących się na stronie internetowej, dane osobowe takie jak imię i nazwisko, numer telefonu i adres e-mail oraz inne dane użytkownika wskazane w pytaniu skierowanym za pośrednictwem formularza. Ponadto służbowych informacji kontaktowych (takich jak stanowisko, dział i nazwa instytucji); danych potrzebnych do wystawienia faktury VAT  (takich jak NIP, REGON); dostarczanych treści (takich jak zdjęcia, artykuły i komentarze, dokumentcji medycznej), orzeczeń sadowych. W przypadku składania za pośrednictwem formularza rekrutacyjnego oferty zatrudnienia bądź współpracy użytkownik przekazuje Spółce dane dotyczące wykształcenia i przebiegu pracy zawodowej oraz inne dane zawarte w c.v.

Ponadto Kancelaria pozyskuje dane osobowe z publicznie dostępnych źródeł, takich jak publiczne rejestry (np. Krajowy Rejestr Sądowy).

 

Przetwarzanie danych osobowych użytkowników

W zakresie, w jakim Kancelaria zbiera od użytkowników dane osobowe, pełni ona obowiązki administratora danych i przetwarza dane z zachowaniem wymogów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO, OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88).

Dane osobowe są przetwarzane przez Kancelarię w celach:

 • udzielenia odpowiedzi na pytanie zgłoszone za pośrednictwem formularza;
 • marketingowych związanych z przygotowaniem i przekazaniem oferty usług Kancelarii;
 • udzielenia informacji o usługach świadczonych na rzecz użytkownika na podstawie odrębnej umowy, którą zawarł z Kancelarią
 • realizacji zamówień usług i produktów tworzonych lub współtworzonych przez Kancelarię;
 • realizacji obowiązków prawnych ciążących na Kancelarii, które wynikają np. z ustawy Prawo o adwokaturze lub ustawy o radcach prawnych lub innych przepisów regulujących świadczenie usług prawnych, a także przepisów dotyczących rachunkowości oraz podatkowych,
 • prowadzenia korespondencji elektronicznej i tradycyjnej; w przypadku kierowania do Kancelarii za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej korespondencji niezwiązanej z usługami świadczonymi przez nią lub inną zawartą z Kancelrią umową, dane osobowe zawarte w tej korespondencji są przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji i rozwiązania sprawy, której korespondencja dotyczy,
 • prowadzenia kontaktów telefonicznych; w przypadku kontaktowania się z Kancelarią drogą telefoniczną, w sprawach niezwiązanych z usługami świadczonymi przez Kancelarię lub inną zawartą z Kancelarią umową (Kancelaria może żądać podania danych osobowych tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do obsługi sprawy, której dotyczy kontakt telefoniczny),
 • zgodnie z wymogami prawa lub w związku z toczącym się postępowaniem prawnym lub w związku z żądaniem organu władzy publicznej do udostępnienia informacji będących w posiadaniu Kancelarii,
 • procesu rekrutacji – w przypadku złożenia przez Użytkownika oferty zatrudnienia w Kancelarii,
 • zbierania danych osobowych w związku z działalnością Kncelarii: w związku z prowadzoną działalnością Kancelarii może pozyskiwać dane osobowe także w innych celach np. zawieranie i utrzymywanie kontaktów biznesowych,
 • szacowania ryzyka i udoskonalanie działalności Kancelarii (w tym rozwój świadczonych usług, zarządzania komunikacją, analizowania i ulepszania świadczonych przez nią usług),
 • oszacowania zainteresowania zatrudnieniem i kontaktu w sprawie możliwości zatrudnienia w Kncelarii

Zakres zbieranych danych osobowych jest ograniczony do niezbędnego minimum. Podanie danych jest zupełnie dobrowolne, ale brak ich podania uniemożliwi realizację celów, o których mowa powyżej. Skorzystanie z formularzy na stronie internetowej równoważne jest udzieleniu zgody na przetwarzanie danych w celach wymienionych powyżej. Dane osobowe użytkowników będą przechowywane przez Kancelarię przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów, jednak nie dłużej niż jest to nakazane przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym na marketing usług własnych Kancelarii oraz do przenoszenia danych. Użytkownik jest uprawniony do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie, a także do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Realizacja powyższych praw może nastąpić poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres : kontakt@odszkodujemy.waw.pl

Dane osobowe mogą podlegać profilowaniu, które ma na celu dopasowanie i zaproponowanie Użytkownikowi nowych usług.

Kancelaria podejmuje środki w celu zniszczenia i pozbawienia możliwości identyfikacji danych osobowych, jeżeli jest to wymagane przez przepisy obowiązującego prawa lub jeżeli dane osobowe nie są dłużej potrzebne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Dostęp do danych osobowych posiada: Kancelaria, jej pisemnie upoważnieni pracownicy, współpracownicy oraz osoby świadczące usługi na jej rzecz. Dostęp do danych osobowych przez wyżej wymienione osoby odbywa się w wyłącznie celu i zakresie określonym przez niniejszą politykę i obowizujacych przepisach prawa.

Informacje handlowe

Kancelaria nie przesyła niezamówionych informacji handlowych. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia ustawy z dnia 18 lipca 2002r.o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. Z 2013 r., poz. 1422) informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli odbiorca wyraził zgodę na jej otrzymywanie, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny. Odbiorca może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych przez złożenie Kancelarii stosownego oświadczenia, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Gromadzenie danych zbieranych automatycznie („plików Cookies”)

Zgodnie z ogólnie przyjętą praktyką, Kancelaria przechowuje zapytania HTTP kierowane do serwera, które są pobierane automatycznie od użytkowników odwiedzających stronę internetową (zwane „plikami Cookies”). Informacje zapisane w plikach Cookies, serwer Serwisu Spółki może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera. Korzystanie z witryny jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na umieszczenie plików Cookies na urządzeniu końcowym użytkownika. Każdy użytkownik ma możliwość wyłączenia plików Cookies dokonując odpowiedniej konfiguracji przeglądarki.

Pliki Cookies zawierają między innymi następujące dane:

 • publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie;
 • informacje o typie systemu operacyjnego użytkownika;
 • informacje o przeglądarce użytkownika,
 • odwiedzane przez użytkownika strony, ilość spędzanego na każdej z nich czasu.

Cookies mogą jednak pobierać dotyczące Użytkowników informacje (np. o języku, kraju i uprzednio oglądanych stronach) przy każdych odwiedzinach strony www.odszkodujemy.waw.pl Więcej informacji na temat cookies można znaleźć na stronie //www.aboutcookies.org.

Informacje te nie mogą być powiązane z żadnymi osobami fizycznymi odwiedzającymi stronę internetową ani innymi informacjami zebranymi od użytkowników.

 

Wykorzystywanie plików Cookies

Zebrane pliki Cookies są przez Kancelarię przechowywane przez czas nieokreślony wyłącznie w celach pomocniczych, służących do administrowania stroną internetową. Informacje w nich zawarte są ujawniane jedynie osobom upoważnionym do administrowania serwerem strony www.odszkodujemy.waw.pl Kancelaria wykorzystuje pliki Cookies wyłącznie w celach statystycznych oraz celem dopasowania zawartości i układu strony internetowej do potrzeb odwiedzających ją użytkowników.

Google Analytics

W celu monitorowania strony internetowej www.odszkodujemy.waw.pl Kancelaria korzysta z oprogramowania analizującego należącego do podmiotów trzecich, np. Google Analytics. Google Analytics można wyłączyć za pomocą rozszerzenia przeglądarki, który można pobrać ze strony: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Google Analytics używa „plików cookies” (o których mowa powyżej) w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez „pliki cookie” na emat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych.

Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkowników, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn, oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z „plików cookies” wybierając w przeglądarce ustawienia, o których mowa powyżej.

Korzystając z niniejszej witryny internetowej wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących Państwa danych w sposób i w celach określonych powyżej.”

Odnośniki do innych stron

Na stronie internetowej www.odszkodujemy.waw.pl mogą znajdowć się również odnośniki do innych stron internetowych www. Zasady korzystania ze stron internetowych i zachowania prywatności użytkowników stron, do których użytkownik zostaje przekierowany za pomocą odnośnika, są zamieszczone na tych stronach. W odniesieniu do wszelkich witryn, do których łącza znajdują się na Serwisie, a które nie są własnością Kancelarii ani nie podlegają jej kontroli, nie ponosi ona żadnej odpowiedzialności za ich zawartość ani za obowiązujące w stosunku do nich zasady ochrony poufności informacji.

Bezpieczeństwo informacji

Kancelaria stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne by dane osobowe Użytkownika były bezpieczne, w tym zabezpiecza dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, ich utratą lub zniszczeniem. W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych Użytkownika zostały wdrożone wszelkiego rodzaju zabezpieczenia w szczególności : organizacyjne, techniczne i personalne.

Zmiany w polityce prywatności

Kancelaria może zmienić obowiązującą politykę prywatności, w szczególności w celu jej dostosowania do wymogów określonych obowiązującymi przepisami prawa, informując o dokonanych zmianach na stronie internetowej www.odszkodujemy.waw.pl

 

 

Kancelaria informuje, że podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych będzie zgoda, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO).

Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym jest dobrowolne, jednakże ich brak lub niepełna treść może uniemożliwić nawiązanie kontaktu przez Kancelarię lub spowodować zaniechanie przez Kancelarię próby nawiązania kontaktu, z uwagi na ryzyko działania złośliwego oprogramowania.

Państwa dane osobowe pochodzące z formularza kontaktowego będą przetwarzane do czasu formalnego zakończenia rozmów lub negocjacji dotyczących świadczenia usług przez Kancelarię. W dowolnym momencie macie Państwo prawo wycofać wyrażoną zgodę bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano ma podstawie zgody przed jej cofnięciem. W dowolnym momencie macie też Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Masz również prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą przekazywane do państw trzecich.