Śmierć osoby bliskiej i stany wegetatywne

Straciłeś bliską osobę w wypadku lub jest ona w stanie ciężkim? Uzyskaj fachową pomoc prawną i zabezpiecz finansowo swoją rodzinę.

Kiedy ginie bliska osoba, ból po stracie jest bardzo dotkliwy. Osoba w żałobie doświadcza dużego smutku, osamotnienia, często płacze, a praca, codzienne czynności i obowiązki wymagają wiele wysiłku. Wiemy, iż żadne środki finansowe nie są w stanie zrekompensować cierpienia i smutku, jednakże w tych trudnych chwilach chcemy Państwu służyć wsparciem i pomóc, uzyskać świadczenia, które pozwolą zabezpieczyć bliskich zmarłego.

Odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby obejmuje przede wszystkim zadośćuczynienie za doznaną krzywdę oraz pogorszenie sytuacji finansowej. Bliscy zmarłego mogą uzyskać ponadto zwrot kosztów za leczenie i pogrzeb, a także rentę.

Za osobę bliską uznaje się nie tylko dzieci i rodziców, ale także dziadków, współmałżonków, wnuki, a także rodzeństwo. Prawo do rekompensaty mają ponadto dzieci i rodzice przysposobieni i inne osoby wspólnie prowadzące gospodarstwo domowe – pasierb, pasierbica, osoby żyjące w konkubinacie ze zmarłym oraz ich krewni, w tym dzieci tylko jednego z nich lub drugiego oraz wspólne, macocha, ojczym. narzeczeni, a także wychowankowie. Decydujące są nie tyle więzi rodzinne i pokrewieństwo, co bliskość relacji ze zmarłym.

Uprawionym należy się odszkodowanie, jeżeli zmarły nie był wyłącznym sprawcą zdarzenia lub nie przyczynił się do niego w stu procentach, a sprawa nie uległa przedawnieniu – nie upłynęło 20 lat od dnia wypadku.

Zwrotu kosztów pogrzebu i innych nakładów poniesionych w związku ze zgonem takich jak: koszty organizacji pochówku, zakupu i postawienia nagrobka, zakupu odzieży żałobnej, poczęstunku dla żałobników, ofiary za posługę kapłańską oraz za usługi transportowe, a także koszty leczenia powypadkowego zmarłego, może domagać się jedynie ten, kto faktycznie te koszty poniósł.

Utracona więź emocjonalna – rodzinna, osamotnienie, wstrząs psychiczny wywołany śmiercią osoby najbliższej, poczucie straty, żalu, tęsknoty, silne przeżywanie żałoby po zmarłym, trauma wynikającą z utraty pomocy, wsparcia i opieki osoby bliskiej to rzeczy, których naprawić się nie da. Przyznawane z tego tytułu pieniężne zadośćuczynienie ma rekompensować brutalnie rozerwane więzi i jest jedynie pewną kompensacją rzeczy, które zostały utracone.

Nadszarpnięcie prawa do życia w pełnej rodzinie, czerpania przyjemności z życia rodzinnego, utraty pomocy, wsparcia i opieki osoby bliskiej, następuje także wtedy, gdy w wyniku zdarzenia poszkodowany znajduje się w stanie wegetatywnym – stan organizmu poszkodowanego, w którym jest zachowana przytomność, ale występuje brak świadomości.

Śmierć osoby bliskiej często powoduje też pogorszenia sytuacji życiowej najbliższych, dlatego mogą oni ubiegać się o jednorazowe odszkodowanie z tego tytułu, które rekompensuje obecne i przyszłe straty materialne oraz niematerialne, jakich doznały lub mogą doznać bliscy zmarłego. W ustaleniu wysokości tego odszkodowania pod uwagę bierze się zarówno wkład materialny – finansowy i rzeczowy, jaki zmarły wnosił dotychczas i mógł wnosić w przyszłości do gospodarstwa domowego, ale także wkład niematerialny, np. czas poświęcany na zajmowanie się domem, wychowywanie dzieci

Dodatkowo osobom, wobec których zmarły miał obowiązek alimentacyjny lub którym regularnie dostarczał środki do życia przysługuje renta dodatkowa, wypłacana regularnie co miesiąc bądź jednorazowo.

Każda utrata bliskiej osoby jest trudnym przeżyciem, a wskazane powyżej roszczenia są jedynie surogatem krzywdy, której wyrównać nie sposób. Naszym jednak zadaniem jest rzeczowe udowodnienie jak wielką stratę i pustkę spowodowała, tak aby uzyskać jak najwyższe odszkodowanie i zabezpieczyć Państwa przyszłość.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego, gdzie nasi specjaliści udzielą Państwu szczegółowych informacji, o każdym indywidualnym przypadku.