Uszkodzenie ciała

Doznałeś obrażeń ciała w wypadku komunikacyjnym? Byłeś Kierowcą, Pasażerem, Pieszym? Uzyskaj Należne Odszkodowanie komunikacyjne z OC sprawcy.

Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny przysługuje każdej pokrzywdzonej osobie, która nie jest wyłącznym sprawcą kolizji. Może je uzyskać zarówno kierowca, jak i pasażerowie, piesi, rowerzyści czy coraz popularniej uczestniczący w ruchu ulicznym użytkownicy hulajnóg.

Rekompensatę otrzymacie Państwo jeżeli sprawa nie uległa przedawnieniu, którego okres wynosi najczęściej 3 lata. Może on jednak ulec wydłużeniu, jeżeli poniesione szkody były następstwem przestępstwa, wówczas jest to okres 20 lat od daty wypadku. Zatem okres przedawnienia w przypadku zakwalifikowania zdarzenia jako wypadek drogowy ulega wydłużeniu, taka sama sytuacja będzie miała miejsce, gdy naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwało dłużej niż 7 dni. Przedawnienie roszczeń osoby małoletniej o naprawienie szkody na osobie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem 2 lat od uzyskania przez nią pełnoletniości.

Podstawą dochodzenia roszczeń może być nie tylko uszczerbek na zdrowiu, ale także związana ze zdarzeniem krzywda, jak i szkody majątkowe – najczęstsze z nich, lecz niejedyne to: koszty leczenia oraz rehabilitacji, dojazdu do placówek medycznych, utraconych zarobków, zniszczonych rzeczy. W określonych sytuacjach poszkodowanemu będzie przysługiwała też renta.

Zadośćuczynienie należy się poszkodowanemu, gdy w wyniku wypadku doznał on krzywdy związanej z:

  • naruszeniem integralności tkanek i/lub obrażeniem głębiej położonych tkanek i narządów wewnętrznych ciała powodujące upośledzenie czynności organizmu, które może być spowodowane, w szczególności przez złamanie, zranienie, skręcenie lub zwichnięcie,
  • rozstrojem zdrowia – zaburzeniami chorobowymi i/lub zakłóceniami prawidłowego funkcjonowania organizmu, zarówno na tle fizjologicznym, jak i psychicznym, wywołane wypadkiem n.p.: gorączka, bóle, zaburzenia fizjologiczne, zaburzenia emocjonalne.

Przy czym krzywdę należy rozumieć jako cierpienie fizyczne (np. ból), a także cierpienia psychiczne (ujemne uczucia przeżywane w związku z cierpieniami fizycznymi lub następstwami uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia).

Wypadek to przeżycie traumatyczne i nie zawsze łączy się z doznanym urazem fizycznym. Czasami skutkiem zdarzenia są niewielkie uszkodzenia ciała, lecz ogromna krzywda w sferze psychicznej, objawiająca się m.in. strachem przed jazdą samochodem, zaburzeniami snu, poczuciem bezradności. Bywa, iż poszkodowanym, którzy samodzielnie ubiegają się o odszkodowanie z tego tytułu, ubezpieczyciele bezprawnie odmawiają wypłaty, zasłaniając się brakiem istnienia trwałego uszczerbku na zdrowiu poszkodowanego. Ustalenia wysokości zadośćuczynienia, zależy przede wszystkim od rozmiaru doznanej przez osobę poszkodowaną krzywdy, ale ustalonej z uwzględnieniem całokształtu okoliczności sprawy. Nie może więc ewentualny stopień uszczerbku na zdrowiu, bądź jego brak, być przyjmowany jako jedyna i decydująca przesłanka ustalenia wysokości zadośćuczynienia. Nasza rolą jest udowodnienie, iż nawet niewielkie obrażenia mogą powodować duży dyskomfort, za który powinniście Państwo otrzymać adekwatne zadośćuczynienie.

Poszkodowany w wypadku komunikacyjnym może tez ubiegać się o rentę. Najczęstszym celem tego świadczenia jest zapewnienie środków potrzebnych do poprawy stanu zdrowia po wypadku, a związanych z leczeniem i rehabilitacją, lepszym odżywianiem oraz koniecznością sprawowania opieki nad ofiarą wypadku. Czasami po zdarzeniu nie jest możliwym powrót do wcześniej wykonywanej pracy, wówczas renta wyrównuje różnicę w dochodach osiąganych przez poszkodowanego przed wypadkiem w stosunku do dochodów uzyskiwanych po zdarzeniu. Także utrata korzyści majątkowych jakie mógłby osiągną poszkodowany przy pełnej sprawności organizmu, wymaga przyznania renty w stopniu adekwatnym do obniżenia sprawność fizycznej, intelektualnej lub pogorszenia wygląd, o ile cechy te miały istotny wpływ na rozwój i możliwości jego kariery.

Uważamy, iż za każdy wypadek, nawet ten niepowodujący trwałego uszczerbku na zdrowiu, należy się zadośćuczynienie. Z tego też względu, w celu weryfikacji skutków doznanych przez Państwa urazów, co zmierza do maksymalizacji szansy na uzyskanie jak najwyższego świadczenia, ściśle współpracujemy z zespołem wysoko wykwalifikowanych lekarzy specjalistów oraz własną kancelarią radców prawnych. Powierzając zatem nam sprawę nam masz pewność, iż prowadzą ją kompetentni i niezawodni specjaliści.

Jeśli macie Państwo dodatkowe pytania lub wątpliwości dotyczące swojej indywidualnej sytuacji, prosimy skontaktować się z nami – postaramy się rozwiać wątpliwości i podjąć niezwłoczne działania, aby uzyskać dla Państwa wysokie odszkodowanie.